درباره دیزل ژنراتور کوپله ماه نیرو

ماه نیرو با بیش از سی سال تجربه در صنعت کوپلینگ بنا به درخواست مشتری و البته با در نظر گرفتن گشتاور نامی ورودی ژنراتور، انجین های برندهای معتبر را با ژنراتور های ساخت ماه نیرو و یا استمفورد به صورت single یاdouble کوپل میکند، در ادامه تعدادی از دیزل ژنراتور های کوپل شده این شرکت آورده شده اند.

اطلاعات دیزل ژنراتور توان خروجی اضطراری توان خروجی پرایم
ردیف نام دیزل ژنراتور کوپله مدل دیزل ژنراتور کوپله مدل موتور تعداد سیلندر kva kw kva kw
1 دیزل ژنراتور کامینز 110 کیلو ولت آمپر MNC110 6BTA5.9G5 6 ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات
2 دیزل ژنراتور کامینز 140 کیلو ولت آمپر MNC140 6BTAA5.9G2 6 ,140کیلو ولت آمپر,112کیلووات ,140کیلو ولت آمپر,112کیلووات ,126کیلو ولت آمپر,100.8کیلووات ,126کیلو ولت آمپر,100.8کیلووات
3 دیزل ژنراتور کامینز 175 کیلو ولت آمپر MNC175 6BTAA5.9G5 6 ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات ,160کیلو ولت آمپر,128کیلووات ,160کیلو ولت آمپر,128کیلووات
4 دیزل ژنراتور کامینز 200 کیلو ولت آمپر MNC200 6CTA8.3G2 6 ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات ,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات
5 دیزل ژنراتور کامینز 250 کیلو ولت آمپر MNC250 QSL9-G3 6 ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات
6 دیزل ژنراتور کامینز 330 کیلو ولت آمپر MNC330 QSL9G5 6 ,350کیلو ولت آمپر,280کیلووات ,350کیلو ولت آمپر,280کیلووات ,315کیلو ولت آمپر,252کیلووات ,315کیلو ولت آمپر,252کیلووات
7 دیزل ژنراتور کامینز 400 کیلو ولت آمپر MNC400 NTA855G4 6 ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات
8 دیزل ژنراتور کامینز 440 کیلو ولت آمپر MNC440 NTA855G7 6 ,440کیلو ولت آمپر,352کیلووات ,440کیلو ولت آمپر,352کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات
9 دیزل ژنراتور کامینز 550 کیلو ولت آمپر MNC550 QSX15G8 6 ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات
10 دیزل ژنراتور کامینز 700 کیلو ولت آمپر MNC700 VTA28G5 12 ,700کیلو ولت آمپر,560کیلووات ,700کیلو ولت آمپر,560کیلووات ,630کیلو ولت آمپر,504کیلووات ,630کیلو ولت آمپر,504کیلووات
11 دیزل ژنراتور کامینز 900 کیلو ولت آمپر MNC900 QSK23G3 6 ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,800کیلو ولت آمپر,640کیلووات ,800کیلو ولت آمپر,640کیلووات
12 دیزل ژنراتور کامینز 1000 کیلو ولت آمپر MNC1000 QST30G3 12 ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات
13 دیزل ژنراتور کامینز 1130 کیلو ولت آمپر MNC1130 QST30G4 12 ,1130کیلو ولت آمپر,904کیلووات ,1130کیلو ولت آمپر,904کیلووات ,1017کیلو ولت آمپر,813.6کیلووات ,1017کیلو ولت آمپر,813.6کیلووات
14 دیزل ژنراتور ولوو 95 کیلو ولت آمپر MNV95 TAD530GE 4 ,95کیلو ولت آمپر,76کیلووات ,95کیلو ولت آمپر,76کیلووات ,85کیلو ولت آمپر,68کیلووات ,85کیلو ولت آمپر,68کیلووات
15 دیزل ژنراتور ولوو 112 کیلو ولت آمپر MNV112 TAD531GE 4 ,112کیلو ولت آمپر,89.6کیلووات ,112کیلو ولت آمپر,89.6کیلووات ,101کیلو ولت آمپر,80.8کیلووات ,101کیلو ولت آمپر,80.8کیلووات
16 دیزل ژنراتور ولوو 140 کیلو ولت آمپر MNV140 TAD532GE 4 ,140کیلو ولت آمپر,112کیلووات ,140کیلو ولت آمپر,112کیلووات ,126کیلو ولت آمپر,100.8کیلووات ,126کیلو ولت آمپر,100.8کیلووات
17 دیزل ژنراتور ولوو 170 کیلو ولت آمپر MNV170 TAD731GE 6 ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات ,157کیلو ولت آمپر,125.6کیلووات ,157کیلو ولت آمپر,125.6کیلووات
18 دیزل ژنراتور ولوو 205 کیلو ولت آمپر MNV205 TAD732GE 6 ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات ,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات
19 دیزل ژنراتور ولوو 225 کیلو ولت آمپر MNV225 TAD733GE 6 ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات
20 دیزل ژنراتور ولوو 280 کیلو ولت آمپر MNV280 TAD734GE 6 ,280کیلو ولت آمپر,224کیلووات ,280کیلو ولت آمپر,224کیلووات ,255کیلو ولت آمپر,204کیلووات ,255کیلو ولت آمپر,204کیلووات
21 دیزل ژنراتور ولوو 300 کیلو ولت آمپر MNV300 TAD940GE 6 ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات ,270کیلو ولت آمپر,216کیلووات ,270کیلو ولت آمپر,216کیلووات
22 دیزل ژنراتور ولوو 360 کیلو ولت آمپر MNV360 TAD941GE 6 ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات ,324کیلو ولت آمپر,259.2کیلووات ,324کیلو ولت آمپر,259.2کیلووات
23 دیزل ژنراتور ولوو 400 کیلو ولت آمپر MNV400 TAD1343GE 6 ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات
24 دیزل ژنراتور ولوو 450 کیلو ولت آمپر MNV450 TAD1344GE 6 ,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات ,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات ,405کیلو ولت آمپر,324کیلووات ,405کیلو ولت آمپر,324کیلووات
25 دیزل ژنراتور ولوو 500 کیلو ولت آمپر MNV500 TAD1345GE 6 ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات ,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات
26 دیزل ژنراتور ولوو 530 کیلو ولت آمپر MNV530 TAD1641GE 6 ,530کیلو ولت آمپر,424کیلووات ,530کیلو ولت آمپر,424کیلووات ,477کیلو ولت آمپر,381.6کیلووات ,477کیلو ولت آمپر,381.6کیلووات
27 دیزل ژنراتور ولوو 595 کیلو ولت آمپر MNV595 TAD1642GE 6 ,595کیلو ولت آمپر,476کیلووات ,595کیلو ولت آمپر,476کیلووات ,535کیلو ولت آمپر,428کیلووات ,535کیلو ولت آمپر,428کیلووات
28 دیزل ژنراتور ولوو 710 کیلو ولت آمپر MNV710 TWD1643GE 6 ,710کیلو ولت آمپر,568کیلووات ,710کیلو ولت آمپر,568کیلووات ,640کیلو ولت آمپر,512کیلووات ,640کیلو ولت آمپر,512کیلووات
29 دیزل ژنراتور پرکینز 30 کیلو ولت آمپر MNP30 1103A33G 3 ,33کیلو ولت آمپر,26.4کیلووات ,33کیلو ولت آمپر,26.4کیلووات ,30کیلو ولت آمپر,24کیلووات ,30کیلو ولت آمپر,24کیلووات
30 دیزل ژنراتور پرکینز 50 کیلو ولت آمپر MNP50 1103A33TG1 3 ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات ,45کیلو ولت آمپر,36کیلووات ,45کیلو ولت آمپر,36کیلووات
31 دیزل ژنراتور پرکینز 66 کیلو ولت آمپر MNP66 1103A33TG2 3 ,66کیلو ولت آمپر,52.8کیلووات ,66کیلو ولت آمپر,52.8کیلووات ,60کیلو ولت آمپر,48کیلووات ,60کیلو ولت آمپر,48کیلووات
32 دیزل ژنراتور پرکینز 72 کیلو ولت آمپر MNP72 1104A44TG1 4 ,72کیلو ولت آمپر,57.6کیلووات ,72کیلو ولت آمپر,57.6کیلووات ,65کیلو ولت آمپر,52کیلووات ,65کیلو ولت آمپر,52کیلووات
33 دیزل ژنراتور پرکینز 110 کیلو ولت آمپر MNP110 1104C44TAG2 4 ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات
34 دیزل ژنراتور پرکینز 150 کیلو ولت آمپر MNP150 1006TAG 6 ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,136کیلو ولت آمپر,108.8کیلووات ,136کیلو ولت آمپر,108.8کیلووات
35 دیزل ژنراتور پرکینز 165 کیلو ولت آمپر MNV165 1006TAG2 6 ,165کیلو ولت آمپر,132کیلووات ,165کیلو ولت آمپر,132کیلووات ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات
36 دیزل ژنراتور پرکینز 200 کیلو ولت آمپر MNP200 1106A70tag3 6 ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات ,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات
37 دیزل ژنراتور پرکینز 250 کیلو ولت آمپر MNP250 1306C-E87TAG4 6 ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات
38 دیزل ژنراتور پرکینز 385 کیلو ولت آمپر MNP385 2206AE13TAG2 6 ,385کیلو ولت آمپر,308کیلووات ,385کیلو ولت آمپر,308کیلووات ,346.5کیلو ولت آمپر,277.2کیلووات ,346.5کیلو ولت آمپر,277.2کیلووات
39 دیزل ژنراتور پرکینز 440کیلو ولت آمپر MNP440 2206A-E13TAG3 6 ,440کیلو ولت آمپر,352کیلووات ,440کیلو ولت آمپر,352کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات
40 دیزل ژنراتور پرکینز 550 کیلو ولت آمپر MNP550 2506A-E15TAG2 6 ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات
41 دیزل ژنراتور پرکینز 660 کیلو ولت آمپر MNP660 2806AE18TAG1A 6 ,660کیلو ولت آمپر,528کیلووات ,660کیلو ولت آمپر,528کیلووات ,600کیلو ولت آمپر,480کیلووات ,600کیلو ولت آمپر,480کیلووات
42 دیزل ژنراتور پرکینز 825 کیلو ولت آمپر MNP825 4006-23TAG2A 6 ,825کیلو ولت آمپر,660کیلووات ,825کیلو ولت آمپر,660کیلووات ,750کیلو ولت آمپر,600کیلووات ,750کیلو ولت آمپر,600کیلووات
43 دیزل ژنراتور پرکینز 880 کیلو ولت آمپر MNP880 4006-23TAG3A 6 ,880کیلو ولت آمپر,704کیلووات ,880کیلو ولت آمپر,704کیلووات ,800کیلو ولت آمپر,640کیلووات ,800کیلو ولت آمپر,640کیلووات
44 دیزل ژنراتور پرکینز 1100 کیلو ولت آمپر MNP1100 4008TAG2A 8 ,1100کیلو ولت آمپر,880کیلووات ,1100کیلو ولت آمپر,880کیلووات ,800کیلووات,1000کیلو ولت آمپر ,800کیلووات,1000کیلو ولت آمپر
45 دیزل ژنراتور پرکینز 1375 کیلو ولت آمپر MNP1375 4012-46TWG2A 12 ,1375کیلو ولت آمپر,1100کیلووات ,1375کیلو ولت آمپر,1100کیلووات ,1250کیلو ولت آمپر,1000کیلووات ,1250کیلو ولت آمپر,1000کیلووات