درباره ژنراتورهای تولیدی ماه نیرو
اطلاعات دیزل ژنراتور توان اضطراری توان دائم
ردیف نام ژنراتور مدل ژنراتور kva kw kva kw
1 ژنراتور AVK/MN مدل DSG29 M1-4 DSG29 M1-4 ,30کیلو ولت آمپر,24کیلووات ,30کیلو ولت آمپر,24کیلووات ,27کیلو ولت آمپر,22کیلووات ,27کیلو ولت آمپر,22کیلووات
2 ژنراتور AVK/MN مدل DSG29 M2-4 DSG29 M2-4 ,36کیلو ولت آمپر,28.8کیلووات ,36کیلو ولت آمپر,28.8کیلووات ,32کیلو ولت آمپر,26کیلووات ,32کیلو ولت آمپر,26کیلووات
3 ژنراتور AVK/MN مدل DSG29 L1-4 DSG29 L1-4 ,44کیلو ولت آمپر,35.2کیلووات ,44کیلو ولت آمپر,35.2کیلووات ,40کیلو ولت آمپر,32کیلووات ,40کیلو ولت آمپر,32کیلووات
4 ژنراتور AVK/MN مدل DSG29 L2-4 DSG29 L2-4 ,55کیلو ولت آمپر,44کیلووات ,55کیلو ولت آمپر,44کیلووات ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات
5 ژنراتور AVK/MN مدل DSG36 M1-4 DSG36 M1-4 ,60کیلو ولت آمپر,54.4کیلووات ,60کیلو ولت آمپر,54.4کیلووات ,61کیلو ولت آمپر,49کیلووات ,61کیلو ولت آمپر,49کیلووات
6 ژنراتور AVK/MN مدل DSG36 M2-4 DSG36 M2-4 ,83کیلو ولت آمپر,66.4کیلووات ,83کیلو ولت آمپر,66.4کیلووات ,75کیلو ولت آمپر,60کیلووات ,75کیلو ولت آمپر,60کیلووات
7 ژنراتور AVK/MN مدل DSG36 L1-4 DSG36 L1-4 ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات ,90کیلو ولت آمپر,72کیلووات ,90کیلو ولت آمپر,72کیلووات
8 ژنراتور AVK/MN مدل DSG36 L2-4 DSG36 L2-4 ,125کیلو ولت آمپر,100کیلووات ,125کیلو ولت آمپر,100کیلووات ,113کیلو ولت آمپر,90کیلووات ,113کیلو ولت آمپر,90کیلووات
9 ژنراتور AVK/MN مدل DSG43 M1-4 DSG43 M1-4 ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,108کیلو ولت آمپر,135کیلووات ,108کیلو ولت آمپر,135کیلووات
10 ژنراتور AVK/MN مدل DSG43 M2-4 DSG43 M2-4 ,170کیلو ولت آمپر,136کیلووات ,170کیلو ولت آمپر,136کیلووات ,153کیلو ولت آمپر,122کیلووات ,153کیلو ولت آمپر,122کیلووات
11 ژنراتور AVK/MN مدل DSG43 L1-4 DSG43 L1-4 ,205کیلو ولت آمپر,164کیلووات ,205کیلو ولت آمپر,164کیلووات ,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات ,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات
12 ژنراتور AVK/MN مدل DSG43 L2-4 DSG43 L2-4 ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات
13 ژنراتور AVK/MN مدل DSG52 M0-4 DSG52 M0-4 ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات ,270کیلو ولت آمپر,216کیلووات ,270کیلو ولت آمپر,216کیلووات
14 ژنراتور AVK/MN مدل DSG52 M1-4 DSG52 M1-4 ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات ,324کیلو ولت آمپر,259کیلووات ,324کیلو ولت آمپر,259کیلووات
15 ژنراتور AVK/MN مدل DSG52 M2-4 DSG52 M2-4 ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات
16 ژنراتور AVK/MN مدل DSG52 L1-4 DSG52 L1-4 ,460کیلو ولت آمپر,368کیلووات ,460کیلو ولت آمپر,368کیلووات ,414کیلو ولت آمپر,331کیلووات ,414کیلو ولت آمپر,331کیلووات
17 ژنراتور AVK/MN مدل DSG52 L2-4 DSG52 L2-4 ,530کیلو ولت آمپر,424کیلووات ,530کیلو ولت آمپر,424کیلووات ,382کیلووات,382کیلووات ,382کیلووات,382کیلووات
18 ژنراتور AVK/MN مدل DSG62 m0-4 DSG62 m0-4 ,560کیلو ولت آمپر,448کیلووات ,560کیلو ولت آمپر,448کیلووات ,504کیلو ولت آمپر,403کیلووات ,504کیلو ولت آمپر,403کیلووات
19 ژنراتور AVK/MN مدل DSG62 M1-4 DSG62 M1-4 ,600کیلو ولت آمپر,480کیلووات ,600کیلو ولت آمپر,480کیلووات ,540کیلو ولت آمپر,432کیلووات ,540کیلو ولت آمپر,432کیلووات