درباره دیزل ژنراتور کامینز
اطلاعات دیزل ژنراتور توان خروجی اضطراری توان خروجی پرایم
ردیف نام دیزل ژنراتور کوپله مدل دیزل ژنراتور کوپله مدل موتور تعداد سیلندر kva kw kva kw
1 دیزل ژنراتور کامینز 110 کیلو ولت آمپر MNC110 6BTA5.9G5 6 ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات
2 دیزل ژنراتور کامینز 140 کیلو ولت آمپر MNC140 6BTAA5.9G2 6 ,140کیلو ولت آمپر,112کیلووات ,140کیلو ولت آمپر,112کیلووات ,126کیلو ولت آمپر,100.8کیلووات ,126کیلو ولت آمپر,100.8کیلووات
3 دیزل ژنراتور کامینز 200 کیلو ولت آمپر MNC200 6CTA8.3G2 6 ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات ,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات
4 دیزل ژنراتور کامینز 250 کیلو ولت آمپر MNC250 QSL9-G3 6 ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات
5 دیزل ژنراتور کامینز 330 کیلو ولت آمپر MNC330 QSL9G5 6 ,350کیلو ولت آمپر,280کیلووات ,350کیلو ولت آمپر,280کیلووات ,315کیلو ولت آمپر,252کیلووات ,315کیلو ولت آمپر,252کیلووات
6 دیزل ژنراتور کامینز 400 کیلو ولت آمپر MNC400 NTA855G4 6 ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات
7 دیزل ژنراتور کامینز 440 کیلو ولت آمپر MNC440 NTA855G7 6 ,440کیلو ولت آمپر,352کیلووات ,440کیلو ولت آمپر,352کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات
8 دیزل ژنراتور کامینز 700 کیلو ولت آمپر MNC700 VTA28G5 12 ,700کیلو ولت آمپر,560کیلووات ,700کیلو ولت آمپر,560کیلووات ,630کیلو ولت آمپر,504کیلووات ,630کیلو ولت آمپر,504کیلووات
9 دیزل ژنراتور کامینز 900 کیلو ولت آمپر MNC900 QSK23G3 6 ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,800کیلو ولت آمپر,640کیلووات ,800کیلو ولت آمپر,640کیلووات
10 دیزل ژنراتور کامینز 1000 کیلو ولت آمپر MNC1000 QST30G3 12 ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,1000کیلو ولت آمپر,800کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات ,900کیلو ولت آمپر,720کیلووات
11 دیزل ژنراتور کامینز 1130 کیلو ولت آمپر MNC1130 QST30G4 12 ,1130کیلو ولت آمپر,904کیلووات ,1130کیلو ولت آمپر,904کیلووات ,1017کیلو ولت آمپر,813.6کیلووات ,1017کیلو ولت آمپر,813.6کیلووات