درباره دیزل ژنراتور پرکینز
اطلاعات دیزل ژنراتور توان خروجی اضطراری توان خروجی پرایم
ردیف نام دیزل ژنراتور کوپله مدل دیزل ژنراتور کوپله مدل موتور تعداد سیلندر kva kw kva kw
1 دیزل ژنراتور پرکینز 30 کیلو ولت آمپر MNP30 1103A33G 3 ,33کیلو ولت آمپر,26.4کیلووات ,33کیلو ولت آمپر,26.4کیلووات ,30کیلو ولت آمپر,24کیلووات ,30کیلو ولت آمپر,24کیلووات
2 دیزل ژنراتور پرکینز 50 کیلو ولت آمپر MNP50 1103A33TG1 3 ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات ,50کیلو ولت آمپر,40کیلووات ,45کیلو ولت آمپر,36کیلووات ,45کیلو ولت آمپر,36کیلووات
3 دیزل ژنراتور پرکینز 66 کیلو ولت آمپر MNP66 1103A33TG2 3 ,66کیلو ولت آمپر,52.8کیلووات ,66کیلو ولت آمپر,52.8کیلووات ,60کیلو ولت آمپر,48کیلووات ,60کیلو ولت آمپر,48کیلووات
4 دیزل ژنراتور پرکینز 72 کیلو ولت آمپر MNP72 1104A44TG1 4 ,72کیلو ولت آمپر,57.6کیلووات ,72کیلو ولت آمپر,57.6کیلووات ,65کیلو ولت آمپر,52کیلووات ,65کیلو ولت آمپر,52کیلووات
5 دیزل ژنراتور پرکینز 110 کیلو ولت آمپر MNP110 1104C44TAG2 4 ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,110کیلو ولت آمپر,88کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات ,100کیلو ولت آمپر,80کیلووات
6 دیزل ژنراتور پرکینز 150 کیلو ولت آمپر MNP150 1006TAG 6 ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,136کیلو ولت آمپر,108.8کیلووات ,136کیلو ولت آمپر,108.8کیلووات
7 دیزل ژنراتور پرکینز 165 کیلو ولت آمپر MNV165 1006TAG2 6 ,165کیلو ولت آمپر,132کیلووات ,165کیلو ولت آمپر,132کیلووات ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات ,150کیلو ولت آمپر,120کیلووات
8 دیزل ژنراتور پرکینز 200 کیلو ولت آمپر MNP200 1106A70tag3 6 ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات ,185کیلو ولت آمپر,148کیلووات
9 دیزل ژنراتور پرکینز 250 کیلو ولت آمپر MNP250 1306C-E87TAG4 6 ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,250کیلو ولت آمپر,200کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات
10 دیزل ژنراتور پرکینز 385 کیلو ولت آمپر MNP385 2206AE13TAG2 6 ,385کیلو ولت آمپر,308کیلووات ,385کیلو ولت آمپر,308کیلووات ,346.5کیلو ولت آمپر,277.2کیلووات ,346.5کیلو ولت آمپر,277.2کیلووات
11 دیزل ژنراتور پرکینز 440کیلو ولت آمپر MNP440 2206A-E13TAG3 6 ,440کیلو ولت آمپر,352کیلووات ,440کیلو ولت آمپر,352کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات
12 دیزل ژنراتور پرکینز 550 کیلو ولت آمپر MNP550 2506A-E15TAG2 6 ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,550کیلو ولت آمپر,440کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات
13 دیزل ژنراتور پرکینز 660 کیلو ولت آمپر MNP660 2806AE18TAG1A 6 ,660کیلو ولت آمپر,528کیلووات ,660کیلو ولت آمپر,528کیلووات ,600کیلو ولت آمپر,480کیلووات ,600کیلو ولت آمپر,480کیلووات
14 دیزل ژنراتور پرکینز 825 کیلو ولت آمپر MNP825 4006-23TAG2A 6 ,825کیلو ولت آمپر,660کیلووات ,825کیلو ولت آمپر,660کیلووات ,750کیلو ولت آمپر,600کیلووات ,750کیلو ولت آمپر,600کیلووات
15 دیزل ژنراتور پرکینز 880 کیلو ولت آمپر MNP880 4006-23TAG3A 6 ,880کیلو ولت آمپر,704کیلووات ,880کیلو ولت آمپر,704کیلووات ,800کیلو ولت آمپر,640کیلووات ,800کیلو ولت آمپر,640کیلووات
16 دیزل ژنراتور پرکینز 1100 کیلو ولت آمپر MNP1100 4008TAG2A 8 ,1100کیلو ولت آمپر,880کیلووات ,1100کیلو ولت آمپر,880کیلووات ,800کیلووات,1000کیلو ولت آمپر ,800کیلووات,1000کیلو ولت آمپر
17 دیزل ژنراتور پرکینز 1375 کیلو ولت آمپر MNP1375 4012-46TWG2A 12 ,1375کیلو ولت آمپر,1100کیلووات ,1375کیلو ولت آمپر,1100کیلووات ,1250کیلو ولت آمپر,1000کیلووات ,1250کیلو ولت آمپر,1000کیلووات