درباره دیزل ژنراتور ولوو
اطلاعات دیزل ژنراتور توان خروجی اضطراری توان خروجی پرایم
ردیف نام دیزل ژنراتور کوپله مدل دیزل ژنراتور کوپله مدل موتور تعداد سیلندر kva kw kva kw
1 دیزل ژنراتور ولوو 95 کیلو ولت آمپر MNV95 TAD530GE 4 ,95کیلو ولت آمپر,76کیلووات ,95کیلو ولت آمپر,76کیلووات ,85کیلو ولت آمپر,68کیلووات ,85کیلو ولت آمپر,68کیلووات
2 دیزل ژنراتور ولوو 140 کیلو ولت آمپر MNV140 TAD532GE 4 ,140کیلو ولت آمپر,112کیلووات ,140کیلو ولت آمپر,112کیلووات ,126کیلو ولت آمپر,100.8کیلووات ,126کیلو ولت آمپر,100.8کیلووات
3 دیزل ژنراتور ولوو 170 کیلو ولت آمپر MNV170 TAD731GE 6 ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات ,157کیلو ولت آمپر,125.6کیلووات ,157کیلو ولت آمپر,125.6کیلووات
4 دیزل ژنراتور ولوو 205 کیلو ولت آمپر MNV205 TAD732GE 6 ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,200کیلو ولت آمپر,160کیلووات ,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات ,180کیلو ولت آمپر,144کیلووات
5 دیزل ژنراتور ولوو 225 کیلو ولت آمپر MNV225 TAD733GE 6 ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات ,225کیلو ولت آمپر,180کیلووات ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات ,175کیلو ولت آمپر,140کیلووات
6 دیزل ژنراتور ولوو 300 کیلو ولت آمپر MNV300 TAD940GE 6 ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات ,300کیلو ولت آمپر,240کیلووات ,270کیلو ولت آمپر,216کیلووات ,270کیلو ولت آمپر,216کیلووات
7 دیزل ژنراتور ولوو 360 کیلو ولت آمپر MNV360 TAD941GE 6 ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات ,324کیلو ولت آمپر,259.2کیلووات ,324کیلو ولت آمپر,259.2کیلووات
8 دیزل ژنراتور ولوو 400 کیلو ولت آمپر MNV400 TAD1343GE 6 ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,400کیلو ولت آمپر,320کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات ,360کیلو ولت آمپر,288کیلووات
9 دیزل ژنراتور ولوو 450 کیلو ولت آمپر MNV450 TAD1344GE 6 ,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات ,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات ,405کیلو ولت آمپر,324کیلووات ,405کیلو ولت آمپر,324کیلووات
10 دیزل ژنراتور ولوو 500 کیلو ولت آمپر MNV500 TAD1345GE 6 ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,500کیلو ولت آمپر,400کیلووات ,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات ,450کیلو ولت آمپر,360کیلووات
11 دیزل ژنراتور ولوو 530 کیلو ولت آمپر MNV530 TAD1641GE 6 ,530کیلو ولت آمپر,424کیلووات ,530کیلو ولت آمپر,424کیلووات ,477کیلو ولت آمپر,381.6کیلووات ,477کیلو ولت آمپر,381.6کیلووات
12 دیزل ژنراتور ولوو 595 کیلو ولت آمپر MNV595 TAD1642GE 6 ,595کیلو ولت آمپر,476کیلووات ,595کیلو ولت آمپر,476کیلووات ,535کیلو ولت آمپر,428کیلووات ,535کیلو ولت آمپر,428کیلووات
13 دیزل ژنراتور ولوو 710 کیلو ولت آمپر MNV710 TWD1643GE 6 ,710کیلو ولت آمپر,568کیلووات ,710کیلو ولت آمپر,568کیلووات ,640کیلو ولت آمپر,512کیلووات ,640کیلو ولت آمپر,512کیلووات